« Back to Glossary Index

読み:パーシャル サレンダー
保険契約において部分解約すること。

« Back to Glossary Index
おさえておきたいその他の記事